P53. 【例11.2】数字对调

https://ok.hn.cn/p/P53

说明

输入一个三位数,要求把这个数的百位数与个位数对调,输出对调后的数。

输入格式

三位数。

输出格式

如题述结果。

题解

本题要求以整数处理,所以 100 对调后应该为 1 而不是 001 ,即要消零

1、数位分解法,依次求出个位、十位、百位

n = int(input())
a = n % 10
n = n // 10
b = n % 10
n = n // 10
c = n % 10

print(a*100 + b*10 + c)

2、字符串解析法:

s = input()
n = int(s[2])*100 + int(s[1])*10 + int(s[0])
print(n)
print(s[2],s[1],s[0],sep="")